WHAT WE DO...

We offer a variety of services to our clients including

TRAINING

รับปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

STEAM EDUCATION

พร้อมจะสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

CONSULTANT

ที่ปรึกษา พร้อมให้บริการการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

APPLICATION

ผลิตและออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์สำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 

เพราะเรามีความเชื่อที่ว่า

“คนไม่ใช่เครื่องจักร”

การศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียน หรือตัวผู้สอนอย่างเดียว

เราจึงออกแบบหลักสูตรจากแนวคิดที่ว่า “ผู้เรียนมีความต้องการและศักยภาพที่แตกต่างกัน”

17

COURSE TRAINING

1,378

STEAM EDUCATION

5

CONSULTANTS

4

APPLICATIONS

TRAINING

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ

STEAM EDUCATION

เรามีทีมที่พร้อมจะสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ ให้กับเยาวชน

เพื่อฝึกให้น้อง ๆมีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ อดทน เพียรพยายาม และมีจินตนาการ พร้อมต่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

"ผู้เรียนมีความต้องการและศักยภาพที่แตกต่างกัน”

การศึกษาจึงต้องไม่บังคับให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคมแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คน และนำเอาศักยภาพในตัวตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสานเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านวิชาการ 5 วิชา รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทาย ในสไตล์ที่เด็กและเยาวชนชื่นชอบ เกิดเป็นมนต์เสน่ห์ของการเรียนรู้ที่น่าหลงใหลและเป็นเอกลักษณ์ของเรา

CONSULTANT

เราคือที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบริการการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

APPLICATION

GIS Solution platform

เราคือผู้ผลิตและออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ สำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมรับออกแบบ และจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

WHO WE ARE...

การเริ่มต้นของพวกเรา เริ่มต้นมาจากกลุ่มนักศึกษาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกลุ่มคนที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจโลก (Space Technology & Earth Exploration) และเล็งเห็นว่าศาสตร์นี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของทักษะอาชีพในอนาคต มีผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นพวกเราจึงก่อตั้งบริษัท SOT เพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์อันดีนี้ สืบต่อไป

พวกเรามุ่งเน้นพัฒนาองค์กร ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่

 

สร้างสื่อการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ศตวรรษที่ 21

สร้างสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพเยาวชน
สู่ศตวรรษที่ 21

แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ
และไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง
เพราะโลกหมุนเร็วกว่าลูกข่าง

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด
ที่ก้าวไกลสร้างประเทศให้ล้ำสมัยด้วย
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

OUR TEAM...

เราเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ (GIS) มีประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษามาอย่างโชกโชน เราหวังที่จะสร้างรากฐานในการนำ GIS มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ในเขตภาคตะวันออก และกระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
caret-down caret-up caret-left caret-right

ฤชากร  แสงเพชร 

นักพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ เริ่มต้นเรียนรู้ ศึกษา ทดลอง ลงมือทำ และพัฒนาทักษะGIS มาจากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก เมื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนชำนาญ จนมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท STEAM of Things โดยนำ GIS มาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการสูงสุด

อริสรา  เสนาศรี 

เรียนจบมาจากด้านภูมิสารสนเทศ แต่หลงใหลงานด้านการตลาด เริ่มต้นศึกษางาน Startup จนเกิดโครงการ Biz-Gis Startup การสร้างธุรกิจด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ โดยนำความรู้ของGIS มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผน ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น เข้ามาทำงานที่บริษัทนี้ ก็ดูแลในส่วนของการตลาดและการเงิน พร้อมแสวงหาลู่ทางที่จะนำพาบริษัทเข้าสู่ความมั่นคง

ธนวันต์  ผาดำ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีทางทะเล เริ่มต้นการทำงานจากสายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์ฯ ในตำแหน่งนักวิจัย ต้องมาเรียนรู้ ศึกษางานด้าน GIS มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเรา พอมาเปิดบริษัทฯ ก็ดูแลในส่วนของงานที่ปรึกษา พร้อมหาวิธีการสร้าง Solution ใหม่มาใช้กับงานของเรา

พิชญา ทรัพย์ผดุงชนม์

เริ่มทำงานตั้งแต่เป็นนิสิตที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตอนนั้นช่วยงานนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์ภูมิภาคฯ พบว่าเป็นคนที่ชอบการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับคนอื่น พอมาทำที่บริษัท ก็ดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ดูแลภาพลักษณ์บริษัท เพื่อสร้างงานGISให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ชยากร  สุวรรณอัมพร 

ตอนเป็นนักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาฝึกประสบการณ์การใช้โดรนสำรวจ วางแผนการบิน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในแลป แล้วเกิดความหลงใหล พอเรียนจบจึงเริ่มต้นสู่วงการนักบิน(โดรน) อย่างเต็มตัวในตำแหน่ง Edu-Drone Manager ที่บริษัท ดูแลในส่วนของการเก็บข้อมูลการสำรวจ และพัฒนาสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอกหลงใหลกับเทคโนโลยีโดรนไปด้วยกัน

ณรงค์ฤทธิ์  เสาโมก 

เรียนจบจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรมา แต่ผันตัวเองมาทำงานด้าน Communication Science หรือ GIS Creativity และการอยู่ท่ามกลางเหล่านักภูมิสารสนเทศ ก็ทำให้เห็นถึงศักยภาพของงาน GIS ที่หลากหลายมากขึ้น จึงมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดงานGIS ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนอกวงการ ในมุมมองที่กว้างขึ้นไปกว่าในวงการภูมิสารสนเทศด้วยกันเอง

CONTACT US...

 

STEAM of Things Co.,Ltd.  บริษัท สตีม ออฟ ธิงส์ จำกัด
ที่อยู่ : 15/2 ถนนบางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
STEAM of Things
092-2739819
steamofthings
hello@steamofthings.com