CONSULTANT

เราคือที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบริการการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  • เราพร้อมให้บริการคุณในด้านการสำรวจพื้นที่ การถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูงจากหุ่นยนต์อากาศยาน การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ การคำนวณพื้นที่ การศึกษาปัจจัยทางด้านการเกษตร การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพสังคมในด้านต่าง ๆ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ด้านประชากร ครัวเรือน หมู่บ้าน การประกอบอาชีพ รวมถึงด้านทัศนคติของชุมชน

  • เราหานวัตกรรมใหม่ ๆ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อประกอบการให้บริการทางด้านที่ปรึกษา เช่น แอพลิเคชันที่ช่วยในการบริหารจัดการหรือตัดสินใจเชิงพื้นที่ ในรูปแบบ Geolocation ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อากาศยานในการจัดการแผนที่รายละเอียดสูง (VHR: Very High Resolution) หรือภาพถ่ายดาวเทียว (Satellite Imgae) และ ระบบปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) โดยได้จัดหาชุดข้อมูลโดยมีโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ArcGIS, Qgis มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ ผลิตผลงานและการแสดงผลในรูปแบบ GIS Webmap Sevice เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในบริษัทให้ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

  • เราให้ความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่นั้น ๆ เพราะเราเห็นว่า การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ แต่ละครั้งนั้น มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปทุกครั้งที่เราทำงาน เนื่องจากพื้นที่แต่ละที่นั้น มักมีคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตการเป็นอยู่ ความงามของธรรมชาติ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่นำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในพื้นที่ อาจส่งผลต่อวิถีชุมชนเดิมในพื้นที่ เราจึงไม่ได้ทำงานเพียงวิเคราะห์พื้นที่ แต่เรายังคำนึงถึงความเป็นอยู่ของเจ้าของพื้นที่นั้นด้วย

  • เราจึงจำเป็นต้องสร้าง Solution ในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้สังคมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปในทางที่สร้างสรรค์