WHAT WE DO...

We offer a variety of services to our clients including

CONSULTANT

ที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล และวิทยาการภูมิสารสนเทศ พร้อมวิเคราะห์ วางแผน สร้าง Solution เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ที่แตกต่างกัน

APPLICATION

รับออกแบบ ผลิต และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์ แสดงผลบนจอ dashboard เพื่อการบริการจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศแบบ real-time

STEAM EDUCATION

การบูรณาการความรู้ทั้ง 5 ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์ ผนวกกับวิทยาการภูมิสารสนเทศและหุ่นยนต์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักนวัตกรในศตวรรษที่ 21  เพิ่มทักษะการคิดแบบองค์รวมสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

GIS TRAINING

การพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เพื่อฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการ
 
STEAM of Things
"ทีมที่มีความชำนาญด้านการเป็นที่ปรึกษาองค์กร และการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์สมัยใหม่ แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยการใช้เทคโนโลยีภาษาคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์สำรวจ ดาวเทียมสำรวจ ฐานข้อมูลจีไอเอสขนาดใหญ่ การวิเคราะห์แบบปัญญาประดิษฐ์
เพื่อให้ผู้เรียนของเรามีอาวุธทางปัญญาและทักษะ ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ แบบพลเมืองในศตวรรษ 21"

CONSULTANT

เราคือที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบริการการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

APPLICATION

เราคือผู้ผลิตและออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ สำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมรับออกแบบ และจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

TRAINING

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ

STEAM EDUCATION

เราคือผู้พัฒนาหลักสูตร และผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากสหสาขาวิชา มาผนวกกับภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมหุ่นยนต์

17

COURSE TRAINING

1,378

STEAM EDUCATION

5

CONSULTANTS

4

APPLICATIONS

WHO WE ARE...

การเริ่มต้นของพวกเรา เริ่มต้นมาจากกลุ่มนักศึกษาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกลุ่มคนที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจโลก (Space Technology & Earth Exploration) และเล็งเห็นว่าศาสตร์นี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของทักษะอาชีพในอนาคต มีผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นพวกเราจึงก่อตั้งบริษัท SOT เพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์อันดีนี้ สืบต่อไป

พวกเรามุ่งเน้นพัฒนาองค์กร ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่

 

สร้างสื่อการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ศตวรรษที่ 21

สร้างสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพเยาวชน
สู่ศตวรรษที่ 21

แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ
และไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง
เพราะโลกหมุนเร็วกว่าลูกข่าง

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด
ที่ก้าวไกลสร้างประเทศให้ล้ำสมัยด้วย
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

OUR TEAM...

เราเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ (GIS) มีประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษามาอย่างโชกโชน เราหวังที่จะสร้างรากฐานในการนำ GIS มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ในเขตภาคตะวันออก และกระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
caret-down caret-up caret-left caret-right

ฤชากร  แสงเพชร 

Solutions and Development
"นักพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ เริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และชื่นชอบในเทคโนโลยีวิทยาการภูมิสารสนเทศ มีแนวคิดที่จะต่อยอดงานด้านฝึกอบรม ให้คนยุคใหม่ได้รู้จัก เข้าถึงและการใช้งานอย่างแท้จริงด้วยวิทยาการภูมิสารสนเทศสมัยใหม่ .....จนมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท STEAM of Things"

ธนวันต์  ผาดำ

Consult Research & Development
"นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีทางทะเล เริ่มต้นการทำงานจากสายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์ฯ ในตำแหน่งนักวิจัย ต้องมาเรียนรู้ ศึกษางานด้าน GIS มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเรา พอมาเปิดบริษัทฯ ก็ดูแลในส่วนของงานที่ปรึกษา พร้อมหาวิธีการสร้าง Solution ใหม่มาใช้กับงานของเรา"

วงศธร  ไกรสุทธิ์

Data Analytic & Development
"ในระหว่างที่กำลังศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้มีโอกาสทำงานด้านภูมิสารสนเทศ โดยเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล GIS และได้เกิดความรู้สึกชอบในงานด้าน GIS เมื่อเรียนจบจึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่บริษัท STEAM OF THINGS โดยมีหน้าที่ผลิต วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล GIS เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดการด้านต่าง ๆ ต่อไป"

ศุภากร ภูเต้านิล

Producer
"จุดเริ่มต้น Video Production/Editor ช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในด้าน
Productionการถ่ายทำวิดีโอและpost productionการลำดับภาพและเสียงจนได้เกิดความหลงไหลของงานด้านProduction
เมือเรียนจบได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่บริษัท STEAM oF Things ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลภาพรวมของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายโฆษณา ฯลฯ

จิรพนธ์ เอี่ยมสอาด

R&D Scientific Software Engineer
"จบจากวิศวกรรมไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความถนัดทางด้าน Programming robot control, Automation เเละ Machine Learning หลังจากได้ฝึกงานในตำเเหน่ง R&D Software Engineerมีหน้าที่ค้นคว้าเเละพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการศึกษา เมื่อจบการฝึกงานจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท STEAM of Things"

CONTACT US...

 

STEAM of Things Co.,Ltd.  บริษัท สตีม ออฟ ธิงส์ จำกัด
ที่อยู่ : 15/2 ถนนบางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
STEAM of Things
099-619-9155
steamofthings
hello@steamofthings.com