เพราะเรามีความเชื่อที่ว่า

“คนไม่ใช่เครื่องจักร”

การศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียน หรือตัวผู้สอนอย่างเดียว

เราจึงออกแบบหลักสูตรจากแนวคิดที่ว่า “ผู้เรียนมีความต้องการและศักยภาพที่แตกต่างกัน”

TRAINING

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ

STEAM EDUCATION

เรามีทีมที่พร้อมจะสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ ให้กับเยาวชน

เพื่อฝึกให้น้อง ๆมีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ อดทน เพียรพยายาม และมีจินตนาการ พร้อมต่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

"ผู้เรียนมีความต้องการและศักยภาพที่แตกต่างกัน”

การศึกษาจึงต้องไม่บังคับให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคมแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คน และนำเอาศักยภาพในตัวตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสานเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านวิชาการ 5 วิชา รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทาย ในสไตล์ที่เด็กและเยาวชนชื่นชอบ เกิดเป็นมนต์เสน่ห์ของการเรียนรู้ที่น่าหลงใหลและเป็นเอกลักษณ์ของเรา