STEAM OF THINGS (SOT)

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

TRAINING

รับปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

STEAM EDUCATION

พร้อมจะสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

CONSULTANT

ที่ปรึกษา พร้อมให้บริการการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

APPLICATION

ผลิตและออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์สำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ

WHO WE ARE

ทีมที่มีความชำนาญด้านการเป็นที่ปรึกษาองค์กรและการจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์สมัยใหม่

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการใช้เทคโนโลยีภาษาคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์สำรวจดาวเทียมสำรวจฐานข้อมูลจีไอเอสขนาดใหญ่ การวิเคราะห์แบบปัญญาประดิษฐ์ และสหสาขาวิชาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนของเรามีอาวุธทางปัญญาและทักษะ ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในแบบพลเมืองในศตวรรษ 21"

 

WHAT WE DO

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Training

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ

เรามีทีมที่พร้อมจะสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ ให้กับเยาวชน เพื่อฝึกให้น้องๆมีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ อดทน เพียรพยายาม และมีจินตนาการ พร้อมต่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

 

Consultant

เราคือที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

พร้อมบริการการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 

GIS Solution Platform

เราคือผู้ผลิตและออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ สำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ

เรามีทีมที่ พร้อมรับออกแบบ และจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ